Privacy verklaring

Privacy statement Altera Consultants 2018

De website www.altera.nl is eigendom van Altera Consultants BV, gevestigd te Alphen aan den Rijn.

Altera hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij:
∙ uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
∙ passende maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
∙ geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen zonder uw toestemming.

Verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
∙ wij kunnen u informeren over de uitvoering van onze dienstverlening;
∙ het versturen van uitnodigingen
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, cv.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan Altera geeft, zullen nooit, zonder uw toestemming, aan derde partijen worden verstrekt.

Bewaartermijn
Altera bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Beveiliging
Altera heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, te weten:
∙ wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op onze systemen;
∙ wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
∙ onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven welke wij van u hebben. Wij kunnen vragen om u te legitimeren. voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemd verzoek. Stuur hiervoor een bericht naar info@altera.nl.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging Privacy Statement
Altera behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.